บริการฟรี ! ของตัวแทนขายต่อผู้จะขาย (เจ้าของทรัพย์สิน)

   

  บันทึกข้อตกลงแต่งตั้งตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์

  ทำที่................................................
  วันที่................................................

  ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง ..........................................................................................................................อายุ ........ ปี
  อยู่บ้านเลขที่ ............................................................................................................................................................................
  ซึ่งต่อไปนี้ในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้จะขาย” ฝ่ายหนึ่ง โดย ...........................................................  ผู้มีอำนาจลงนาม และผู้รับมอบอำนาจ
  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ตัวแทน” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายตกลงกันดังนี้


  1.  ผู้จะขายเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิที่จะขาย และประสงค์จะขายทรัพย์สินพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ  และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องคือ .............................................................................................................................................................................
  ตามโฉนดเลขที่ ......................................................................................................................................................................
  ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ จะเรียกว่า “ทรัพย์สิน” ผู้จะขายประสงค์จะขายทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมด ในราคารวมทั้งสิ้นจำนวน .................................................... บาท (..................................................................................................................)
  โดยบันทึกข้อตกลงนี้ มีกำหนดเวลา ........ เดือน นับตั้งแต่ ..................................  ถึงวันที่  ..............................................

  2.  ผู้จะขายแต่งตั้งให้ตัวแทนเป็นผู้ติดต่อและจัดหาผู้ซื้อ  โดยผู้จะขายตกลงให้ตัวแทนได้รับค่าธรรมเนียมเมื่อปิดการขายได้ใน
  อัตราร้อยละ 3 (สาม ) ของราคาทรัพย์สินที่ขายได้ และทำการชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน  โดยทำเป็นแคชเชียร์เช็คหรือเงินสดมอบให้ต่อตัวแทน

  และหากผู้จะขายตกลงให้ตัวแทนเป็นผู้ติดต่อและจัดหาผู้เช่า โดยผู้จะขายตกลงให้ตัวแทนได้รับค่าเช่า 1 เดือน ต่อสัญญาเช่า 1ปีหรือ 2 เดือน ต่อสัญญาเช่า 2 ปีหรือ 3 เดือนต่อสัญญาเช่า 3ปี และชำระให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ทำสัญญาเช่า ซึ่งผู้จะขายตกลงให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าว เดือนละ.....................บาท(...................................)

  3.  หากผู้เช่ามีการต่ออายุสัญญาเช่า ผู้จะขายยังคงต้องชำระค่าเช่าตามข้อ 2. ในวันที่ทำสัญญาเช่าให้แก่ตัวแทน หรือถ้าผู้เช่าต้องการซื้อ ทรัพย์สินดังกล่าว ผู้จะขายยังคงต้องชำระค่าธรรมเนียมปิดการขายให้แก่ตัวแทนในอัตราค่าธรรมเนียมปิดการขายตามข้อ 2

  4.  ผู้จะขายยินยอมให้ตัวแทนมอบหมายให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นทำการขาย  และทำการโฆษณาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารในด้านการตลาด เพื่อจัดหาผู้ซื้อทรัพย์สินดังกล่าวตามข้อ 1.

  5.  ถ้าตัวแทนสามารถจัดหาผู้ซื้อ และมีการตกลงราคาที่จะซื้อจะขายระหว่างผู้จะขายและผู้จะซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  และผู้จะขายไม่ขายทรัพย์สิน   ผู้จะขายยินยอมชำระค่าเสียหายให้แก่ตัวแทนเท่ากับอัตราค่าธรรมเนียมปิดการขายตามข้อ  2.

  6.  ในระหว่างที่ข้อตกลงนี้ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ กรณีที่ผู้จะขายได้ขายทรัพย์สินดังกล่าวให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นการขาย
  ด้วยตัวเอง หรือให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นตัวแทนติดต่อขายให้ก็ตาม ผู้จะขายยังคงมีหน้าที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมปิดการขาย ให้แก่ตัวแทนในอัตราค่าธรรมเนียมปิดการขายตามข้อ 2.

  7.  เมื่อบันทึกข้อตกลงนี้สิ้นสุดลง หากปรากฏว่าผู้จะขายได้ขายทรัพย์สิน ให้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
  หรือนิติบุคคล  หรือผู้ที่ได้รับคำแนะนำชี้ช่องจากบุคคลหรือนิติบุคลที่ตัวแทนเคยติดต่อหรือแนะนำให้ซื้อทรัพย์สิน  ผู้จะขายยอมถือว่าตัวแทนได้ทำหน้าที่จัดหาผู้ซื้อทรัพย์สินของผู้จะขายตามบันทึกข้อตกลงนี้แล้ว   ผู้จะขายตกลงยอมจ่ายเงินค่าธรรมเนียมปิดการขายให้แก่ตัวแทนตามข้อ 2.

  8.  เมื่อมีผู้จะซื้อทรัพย์สิน โดยชำระเงินบางส่วนของราคาที่ตกลงจะซื้อจะขาย ที่เรียกว่า “เงินมัดจำ” ให้กับผู้จะขาย   ณ.วันทำสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สิน ผู้จะขายต้องชำระเงินครึ่งหนึ่งของเงินมัดจำให้กับตัวแทน และเมื่อมีการจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธิ์
  ทรัพย์สิน ให้ถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมปิดการขายตามข้อ 2.

  9.  ผู้จะขายได้มอบเอกสารต่อไปนี้ไว้ให้แก่ตัวแทนถือไว้เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้คือ

  1. สำเนาโฉนด   /   หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือเอกสารแสดงสิทธิในทรัพย์สิน
  2. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดิน(ทด.13)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  / บัตรประจำตัวข้าราชการ  ของผู้จะขายและคู่สมรส
  4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้จะขายและคู่สมรส

  บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้น  2  ฉบับ  ถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดยตลอดแล้วเห็นว่าตรง
  ตามเจตนาจึงร่วมลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานและต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

  ลงชื่อ  ....................................  ผู้จะขาย     ลงชื่อ  ................................................................  ตัวแทน
  (                                                         )                   (                                                             )
  ลงชื่อ  .....................................  พยาน        ลงชื่อ  ..................................................................  พยาน
  (                                                         )                   (                                                             )

                  ข้าพเจ้า   นาย / นาง / นางสาว  ............................................................................................................................
  ขอให้ความยินยอมในการที่..........................................ของข้าพเจ้าได้ทำความตกลงตามบันทึกข้อตกลงนี้ทุกประการ

                   ลงชื่อ  .................................................................... ผู้ให้ความยินยอม
  (                                                                   )